MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

Üniversite Burs Başvuruları

13/10/2017 14:23:56 - 16/10/2017 14:23:56 - 4542 Okunma

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen Üniversite Burs başvuruları başlamıştır. Başvuru Formu ve Başvuru Kriterleri aşağıdadır. Başvuru Formlarınızı eksiksiz doldurduktan sonra 19 Ekim 2017 Perşembe günü saat:12:00'ye kadar  Fakültemiz Bölüm Sekreteri Burçin Egin Aytekin' e teslim ediniz.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU KRİTERLERİ

 

A-BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9.Maddesi)

a)Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış öğrenciler,

b)5102 Sayılı Kanunun 2.maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

“5102 S.K.Madde 2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs-kredi verebilir. Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış, hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tâbi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (…) (1) birinci fıkrada belirtilen yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar; ilgili mevzuatları gereği burs, kredi verilmesini öngördükleri yüksek öğrenim öğrencilerini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirirler. Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kurum ve kuruluşlarca bildirilen öğrencilere ödeme yapılabilmesi için bu kurum ve kuruluşlarca gerekli meblağ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen ödeme tarihinden en geç otuz gün öncesine kadar, Kurum hesabına yatırılır. (Ek fıkra: 25/11/2010-6082/18 md.)Yurtdışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere, ikinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarca burs, kredi verilmemesi halinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca burs veya kredi verilebilir.”

c)Burs isteğinden bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

d)Yabancı uyruklu öğrenciler,

e)Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,

f)Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

B-DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-Burs Kredi Yönetmeliği’nin 9.Maddesi kapsamındaki öğrencilerin seçilmemesi,

2-Dikey geçiş yapan (iki yıllık bir yükseköğretim programından mezun olup ara vermeden dört yıllık bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran) öğrencilere, 3.sınıfta burs tahsisi yapılmaktadır. Ara vermeden dikey geçiş ile üniversitenize kayıt yaptıran 2017-2018 öğretim yılında 3.sınıfı okuyacak öğrencilerin, okula giriş yılı olarak ön lisans programına başladığı yılın yazılması gerekmektedir.

3-Öğrenciler iş ve işlemlerle ilgili olarak ;  Fakültemiz Öğrenci İşlerinden(Merve Hanım), Bölüm Sekreterliğinden (Burçin Hanım) ya da 444 1961 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilirler.

4-Başvuru formu Fakültemiz Öğrenci İşlerinden ya da Bölüm Sekreterliğinden temin edilebilir.

5-Öğrenci başvuru formunda belirttiği bilgilerden ve  beyanından sorumludur.

 

 

 

 

KYK

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.